Fedora uppförandekodskommitté

Vad är Fedora uppförandekodskommitté?

Uppförandekodkommittén består av Fedoras projektledare, Fedora Gemenskapsarkitekt och Fedora gemenskaps-medlemmar. Medlemmar av uppförandekodkommittén kommer att få utbildning i incidenthantering och riktlinjer kring Fedoras Uppförandekod.

Ansvar för Fedoras uppförandekodkommitté

Fedoras uppförandekodkommitté kommer att:

 • Acceptera, erkänn och undersök rapporter om möjliga brott mot uppförandekoden från gemenskapsmedlemmar och/eller moderatorer. Detta kommer att inkludera kommunikation med personer som lämnar in rapporter, rapporterade personer, vittnen och Red Hat Legal, när så är lämpligt. Detta kommer också att involvera kommunikation med andra ledamöter i kommittén via text eller videosamtal för att överväga och lösa rapporter. Ytterligare detaljer om rapporterings och svarsprocesserna finns dokumenterade på sidan Rapportprocesser informations sidan.

 • I fall där en överträdelse av uppförandekoden har inträffat, bestäm vilka åtgärder som ska vidtas av Fedora projektet. Dessa kommer vanligtvis att ha formen av korrigerande vägledning, en uppsättning konsekvenser för den rapporterade personen och/eller möjliga rekommendationer för nya policyer eller regler för Fedora projektet.

 • Acceptera och bekräfta förfrågningar för förtydliganden om uppförandekoden och ge ett svar när alla nödvändiga kommunikationer och överläggningar är klara.

 • Gör lämpliga rapporter om incidenter, inklusive en årlig rapport som sammanfattar incidenter under det senaste året.

 • Denna rapport kommer att vara av statistisk karaktär för att illustrera att processen fungerar. Tidigare rapporter finns under Uppförhandekod taggen på gemenskapsbloggen

Den nuvarande uppförandekodkommittén består av:

 • Matthew Miller (Fedoras Projektledare)

 • Justin W. Flory (Fedora GemenskapsArkitekt)

 • Marie Nordin (Gemenskapsmedlem och uppförandekodspecialist på Red Hats programkontor för öppen källkod)

Lägga till eller ta bort medlemmar i uppförandekodkommittén

Fedoras projektledare och Fedoras GemenskapsArkitekt är medlemmar i uppförandekodkommittén, oavsett vem som har dessa roller. Helst bör kommittén ha minst tre ledamöter hela tiden och högst sju. Fedorarådet kommer att meddelas om alla förändringar i medlemskap till Fedoras uppförandekommitté. Att lägga till och ta bort medlemmar till kommittén kommer att ske då och då av en mängd olika anledningar, inklusive men inte begränsat till:

 • Särskilt gemenskapsmedlemmars intresse av att upprätthålla Fedora gemenskapens hälsa

 • En kommittémedlem har inte längre tid eller lust att behålla kommitténs ansvar

 • En kommittémedlem misslyckas med att upprätthålla åtaganden från uppförhandekodskommittén

 • Återkoppling eller frånvaro i kommittéaktiviteter som varar längre än en Fedora Linux-utgivningscykel (dvs. ≥4 månader)

Lägga till en medlem i uppförandekodkommittén

För att lägga till en medlem till Fedoras uppförandekodkommitté:

 • Nuvarande medlemmar av uppförandekodkommittén eller Fedorarådet identifierar en potentiell medlem och får intresse för och engagemang för deltagande och lämnar sedan in ett ärende som föreslår medlemmens nominering.

 • Uppförandekodkommittén granskar nomineringen för att fastställa valbarhet. Lämpligheten kommer att bestämmas genom utvärdering av den nominerades beteende och erfarenhet av interaktioner i Fedora gemenskapen.

 • Om nomineringen accepteras, bjuder kommittén in den nominerade att gå med i uppförandekodkommittén med ett formellt meddelande. Denna inbjudan måste innehålla Uppförandekodskommitténs åtaganden som medlemmarna måste gå med på att följa för att säkerställa att Fedoras uppförandekod hanteras rättvist och på ett konfidentiellt sätt.

 • Om nomineringen avslås skickar nämnden ett meddelande om avslaget. En avvisad nominerad kommer att vara berättigad till omnominering efter två releasecykler.

 • Efter att ha accepterat inbjudan och erkännande och samtycke till Åtaganden för uppförandekodkommittén, kommer Fedora att ge den nya medlemmen utbildning för incidenthantering av uppförandekoden.

 • Tillägg av den nya medlemmen till incidentspårare och dokumentation av uppförandekod.

Ta bort en medlem från uppförandekodkommittén

Processen för att ta bort en medlem av Fedoras uppförandekodkommitté är en notis från:

 • Den medlem av kommittén som har för avsikt att avgå, eller

 • Kommittén till medlemmen att de har tagits bort och varför de har tagits bort.

Följt av borttagning av individen från CoC incidentspårare och dokumentation.

Fedoras uppförandekodskommitténs åtaganden

Medlemmar av Fedoras uppförandekodkommitté som är involverade i att undersöka rapporter och ge rekommendationer för att lösa uppförandekodens kränkningar måste upprätthålla följande principer, för att säkerställa att partiskhet, brist på konfidentialitet och intressekonflikter inte påverkar resultatet av en uppförandekod. Uppförande beslutsamhet.

Jag samtycker till att följa Fedoras uppförandekod, både i brev och anda, och erkänner att en överträdelse av koden kan leda till borttagning från kommittén.

Jag samtycker till att hålla processen, alla fakta jag får reda på och alla bevis jag granskar konfidentiella och samtycker till att endast diskutera dem med individer som är en del av processen (t.ex. medlemmar i Fedoras uppförandekodkommitté, Red Hat Legal eller andra utsedda personer).

Jag kommer att säga upp mig om jag inte kan vara rättvis och opartisk i ett enskilt fall, på grund av min personliga inblandning i de inblandade parterna. Om jag har frågor om avslag kommer jag att rådfråga Fedora GemenskapsArkitekt och/eller Fedoras projektledare.

Jag samtycker till att jag kommer att granska rapporter om uppförandekod, genomföra utredningar och ge rekommendationer rättvist och opartiskt.

Jag kommer att granska rapporterna och överlägga endast i konfidentiella sessioner, med resultatet att endast delas med parterna och andra som bestäms utifrån behov att veta. (t.ex. systemadministratörer, moderatorer eller projektledare.)

Jag kommer att respektera processen och resultatet och inse att kommitténs beslut är resultatet av uppförandekodkommittén, även om jag personligen inte håller med, mina rekommendationer avvisas eller om jag är en del av minoriteten.

Vänligen svara med bekräftelse på att du har granskat dessa åtaganden och samtycker till att följa dem i din roll som medlem av Fedoras uppförandekodkommitté.

Historik

Kommittéstrukturen godkändes av Fedorarådet i April 2023.