Uppförandekod

Fedora gemenskapens Uppförandekod

Fedoras uppförandekod är en uppsättning riktlinjer som förklarar hur vår gemenskap beter sig och vad vi värdesätter hos medlemmar och utomstående. Uppförandekoden är ett levande dokument och kommer uppdateras när och om det bedöms nödvändigt.

Uppförandekoden är inte ”kod” i meningen att det är en algoritm eller ett datorprogram. Uppförandekoden utförs inte ”blint och algoritmiskt” utan den vidmakthålls istället av människor som gör verkliga beslut baserade på all den tillgängliga informationen och med användning av allt tillgängligt sammanhang.

Uppförandekoden försöker inte begränsa yttranden eller straffa de som inte har engelska som modersmål. Istället förklarar uppförandekoden de sorters beteenden som vi, som en gemenskap, tycker är acceptabla och oacceptabla. Uppförandekoden är, på många sätt, den utåtriktade inkarnationen av komponenten vänner bland Fedoras grunder.

Vårt löfte

För att fostra en öppen och välkomnande miljö lovar vi som Fedoragemenskapen att samarbeta på ett respektfullt och konstruktivt sätt, och välkomna alla som är villiga att vara med oss i det löftet. Vi välkomnar individer oavsett förmåga, ålder, bakgrund, kroppsstorlek, utbildning, etnicitet, familjestatus, könsidentitet och -uttryck, geografisk plats, erfarenhetsnivå, civilstånd, nationalitet, nationellt ursprung, modersmål, personligt utseende, ras och/eller etnicitet, erligion, sexuell identitet och läggning, socioekonomisk status eller annan dimension av mångfald.

Våra kanaler, sändlistor och publikationer skall fokusera på Fedora och på programvara och innehåll med fri och öppen källkod. Vi lovar att göra deltagande i vårt projekt och vår gemenskap en upplevelse fri från trakasserier för alla. Vi lovara att undvika personliga attacker på andra, och att undvika hetsande språk och tal som förlänger diskriminering. Vidare lovar vi att inte använda Fedoraprojektet och dess plattformar som en grund för att engagera sig i personliga aktioner mot andra organisationer eller individer.

Våra standarder

Exempel på beteenden som bidrar till att skapa en positiv miljö är:

 • Använda välkomnande och inkluderande språk

 • Var snäll mot andra

 • Uppför dig med hövlighet

 • Respektera olika åsikter och upplevelser

 • Acceptera graciöst konstruktiv kritik

 • Fokusera på vad som är bäst för gemenskapen

 • Visa empati mot andra medlemmar i gemenskapen

Exempel på oacceptabelt beteende är:

 • Användningen av sexuellt språk eller bilder och ovälkommen sexuell uppmärksamhet eller framsteg

 • Inleda kontrovers för kontroversens skull (ställa upprepade frågor upprepade gånger under sken av uppriktighet)

 • Att säga förolämpande/nedsättande kommentarer och göra personliga attacker.

 • Upprepade gånger framkalla konflikter och locka folk till argument

 • Offentliga eller privata trakasserier

 • Publicera någon annans privata information, till exempel en fysisk eller elektronisk adress, utan uttryckligt tillstånd

 • Medveten skrämsel, förföljelse eller följelse

 • Våldsamma hot eller språk riktade mot en annan person

 • Sexistiska, rasistiska, homofoba, transfobiska, kapabla eller uteslutande uttalanden, även om de var menade som skämt

 • Överdrivna svordomar

 • Oönskad fysisk kontakt

 • Ihållande avbrott i samtal eller andra händelser

 • Annat beteende som med rimlighet kan anses vara olämpligt i en professionell miljö även om beteendet kan vara lagligt enligt lagstiftningen i någon jurisdiktion.

Vårat ansvar

Fedorarådet är engagerat i att vidmakthålla denna uppförandekod på ett rättvist och opartiskt sätt så att Fedoragemenskapens medlemmar kan delta i Fedoraprojektet och dess aktiviteter i en säker ore respektfull omgivning. För att uppnå detta har rådet delegerat ansvaret till en Kommittén för uppförandekod för att klargöra och tolka standarderna för acceptabelt beteende, svara på och undersöka rapporter om beteende som inte är i överensstämmelse med denna uppförandekod och att avgöra lämpliga och rättvisa korrigerande åtgärder som svar. Kommittén kommer utföra dessa funktioner tillsammans med Red Hats juridiska avdelning när så är lämpligt.

Inom sina respektive områden där medlemmar av Fedoragemenskapen deltar har de rätten att efter eget gottfinnande och ansvar att ta bort, redigera, eller avvisa kommentarer, protokollföranden (commits), kod, wiki-redigeringar, ärenden och andra bidrag som inte är i enlighet med uppförandekoden. Dessa medlemmar av Fedoragemenskapen förväntas att utöva dessa rättigheter i enlighet med uppförandekoden.

Omfattning

Denna uppförandekod gäller alla projektområden på och vid sidan av nätet och i alla områden på och vid sidan om nätet där individer representerar projektet, dess gemenskap eller agerar som en gemenskapsmedlem.

Exempel på att agera som gemenskapsmedlem är:

 • Posta till en Fedora-e-postlista,

 • Registrera en bugg med Fedora,

 • Delta i en officiell Fedora-kommunikationskanal, såsom IRC eller telegram

 • Bidra till Fedora-projektet i någon form

 • Använda en officiell e-postadress för projektet

 • Posta inlägg via ett officiellt socialt mediekonto

 • Agera som en utsedd representant vid ett online- eller offline-evenemang

 • Tala för Fedora eller dess delprojekt vid ett offentligt evenemang eller onlinevideo

 • Arbeta i en Fedora eller relaterad monter eller bås vid ett evenemang

 • Delta i en Fedora eller relaterad teknisk träff

 • Att verka som en vald eller utsedd ledare i Fedora, inklusive att vara en medlem av Fedorarådet

Rapportering och upprätthållande

Förekomster av beteeenden som inte stämmer med denna kod kan rapporteras genom att kontakta Fedoraprojektet genom att registrera ett privat ärende om Fedoras uppförandekod på https://pagure.io/CoC/new_issue. Om incidenten inträffar på ett evenemang skall den lokala evenemangspersonalen kontaktas förutom att ett ärende öppnas.

Individer utan tillgång till https://pagure.io/CoC/new_issue får skicka ett e-brev till följande adress: codeofconduct@fedoraproject.org. Detta e-brev kommer konverteras till ett privat uppförandekodsärende till Kommittén för uppförandekod.

Alla rapporter kommer hållas konfidentiella. När vi diskuterar incidenter med någon kommer vi anonymisera detaljer så mycket vi kan. Detta betyder att identiteterna på alla inblandade parter kommer hållas konfidentiella såvida inte dessa individer instruerar oss annorledes eller vi av lag är nödgade att avslöja dem. Dessutom kan vi i några fall avslöja denna information för andra parter på Red Hat. Fedora är inte en separat juridisk person och nåste därför följa alla krav som ställs på Red Hat.

Vid granskning/undersökning av den rapporterade incidenten kommer vi avgöra vilken åtgärd som är lämpligt baserat på denna kod och dess förklarande satser. En incidentgranskning kommer inkludera kommunikation med rapportören och den individ som rapporterats, och ge tillfälle för båda parter att ge en beskrivning av incidenten.

Alla klagomål kommer att granskas och resultera i ett svar. Underlåtenhet att följa denna kod kan resultera i åtgärder inklusive, men inte begränsat till, varningar, tillfälliga avstängningar och, i extrema fall, bannlysning från Fedoraprojektet. Observera att medan vi tar alla bekymmer/rapporterade incidenter som uppmärksammas på allvar, kommer vi använda vårt omdöme för att avgöra när och hur vi följer upp rapporterade incidenter.