Fedorarådets stadga

council logo 500px

Fedorarådet är toppnivåorganet för gemenskapens ledarskap och styrning. Det är ansvarigt för förvaltningen av Fedoraprojektet i sin helhet, och stödjer hälsan och tillväxten av Fedoragemenskapen.

Rådet är sammansatt av en blandning av representanter från olika områden inom projektet, namngivna roller som utses av Red Hat, och ett variabelt antal platser kopplat till projektmål på medellång sikt. Beslut tas genom en ”konsensusprocess”, i vilken vi arbetar tillsammans som en gemensam grupp för att hitta delade lösningar och hantera bekymmer, med ett fokus på att utgöra en röst snarare än maktbalans.

Rådet är ytterst ansvarigt för Fedoraprojektet som en helhet, och svarar för att ge råd till och utöva tillsön över andra styrorgan och grupper inom Fedora vid behov.

Ansvar

Rådet är ansvarigt för ärenden av strategisk betydelse för Fedora som kräver ett ledarskap och koordinering över de olika grupperna och undergrupperna för att uppnås.

Dess primära roll är att identifiera målen på kort, medel och lång sikt för Fedoragemenskapen och att organisera och möjliggöra projekten för att på bästa sätt uppnå dem. Detta är gjort i konsultation med hela Fedoragemenskapen genom en öppen, publik diskussion.

Rådet styr över Fedoras finansiella resurser, arbetar med våra sponsorer för att etablera en årlig budget som allokeras för att stödja Fedoras initiativ, inklusive Fedoraambassadörer, Fedorahanterade evenemang, och andra aktiviteter som främjar projektets mål.

Rådet bestämmer även i ärenden gällande användningen av Fedoras varumärken, är ansvarigt för det slutliga avgörandet av klagomål som gäller projektpolicyer och för att lösa tvister som eskaleras från andra kommittéer och undergrupper, och kan hantera känsliga legala eller personliga ärenden som kräver undersökningar och diskussion för att skydda Fedoraprojektets och dess sponsorers intressen.

Ta beslut

Konsensusstyrt beslutsfattande syftar till:

  • Söka samförstånd: en konsensusstyrd beslutsfattandeprocess försöker att hjälpa alla att få vad de önskar.

  • Samarbeta: deltagare bidrar till ett gemensamt förslag och formar det till ett beslut som möter intresset hos alla gruppmedlemmar så långt som möjligt.

  • Samverka: deltagara i en effektiv konsensusprocess skall sträva efter att nå det bästa möjliga beslutet för gruppen och alla dess medlemmar, snarare än att slåss för personliga preferenser.

  • Jämlikhet: alla medlemmar i ett konsensusdrivet beslutsfattande organ skall ges, så långt som möjligt, lika stort bidrag till processen. Alla medlemmar har möjligheten att presentera och komplettera förslag.

  • Inkludering: så många intressenter som möjligt skall vara inblandade i den konsensusdrivna processen för beslutsfattande.

  • Deltagande: konsensusprocessen skall aktivt fråga efter inlägg och deltagande från alla beslutsfattare

Många grundläggande beslut görs genom en process känd som ”lat godkännande”, i vilket allmänt samtycke antas om inte giltiga invändningar görs inom en viss tidsperiod — i allmänhet tre till sju dagar, men tidsramen skall anges varje gång och skall stå i proportion till åtgärdens inverkan. Denna process används för beslut med kortsiktiga konsekvenser och som enkelt kan upphävas. Alla projektmedlemmar kan be om att tidsgränsen förlängs eller att beslutet eskaleras till att kräva fullständig enighet.

Viktigare beslut görs genom en process av fullständig enighet. För att godkännas måste dessa beslut få tre positiva röster (+3) och inga negativa röster (-1). En negativ röst stoppar omedelbart processen och kräver diskussion. Därför måste, för att vara giltiga, negativa röster stödjas med en specifik invändning mot förslaget, och förslag på vad som skulle kunna ändras för att göra förslaget acceptabelt. En röst av ”0” används ibland för att indikera avvikande åsikt men beredskap att stå åt sidan; detta bör också åtflöljas av en förklaring.

Denna modell stämmer med Fedoras grundvärde ”Friends/Vänner”, vilket kräver att man hittar acceptabla konsensusbeslut för att tjäna intresset av att främja fri programvara. Det fungerar för att vi arbetar tillsammans i en gemenskap av ömsesidig respekt även när vi är oense.

I allmänhet sköter rådet sina ärenden i en publik diskussion, och alla medlemmar av Fedoraprojektet kan ge negativa eller positiva röster. Det är ådets skyldighet att ta i beaktande bekymmer som höjs på detta sätt, men endast rådets medlemmars röster är bindande i den slutliga sammanräkningen.

När enighet inte kan nås får rådet be Fedoraprojektets ledare att besluta om ett avgörande. En sådan begäran kan göras när ärenden som leder till negativa röster är olösta och alla rådsmedlemmar är överens om att rådet är fastlåst, eller om dispyten inte lösts upp efter fjorton dagar och en enkel majoritet av rådets medlemmar är för en sådan begäran.

Sammansättning

Community Initiative Leads

On an ongoing basis, including sessions at Flock and in public online meetings, the Council will identify two to four key Community Initiatives with a timeframe of approximately eighteen months, and appoint Community Initiative Leads for each goal. These will serve as Council members.

Each Community Initiative will be documented with measurable goals, and the Community Initiative Lead is responsible for coordinating efforts to reach those goals, evaluating and reporting on progress, and working regularly with all relevant groups in Fedora to ensure that progress is made.

Representanter

The Council also includes five representative seats, an Engineering Representative, a Mindshare Representative, a DEI Advisor and two Elected Representatives.

Engineering & Mindshare Representatives

”Teknik” och ”mindshare” är breda områden som grovt sett omfattar två av de viktigare aktivitetsområdena inom Fedora. Teknik är det tekniska arbetet som har att göra med att bygga och ge ut operativsystemet Fedora och infrastrukturen som hänger ihop med det. Mindshare inkluderar marknadsföring, design och Fedoraambassadörerna — huvudsakligen aktiviteter som händer mellan Fedora och världen utanför, där distributionens utgåvecykel fungerar som en drivkraft, inte saker som arbetas med.

Teknik- och mindshare-representanternas ansvar är att representera sina respektive områden kollektivt, inte att bara vara en individuell röst som råkar vara invald av någon delmängd av Fedora. De väljs av medarbetare som är aktiva inom dessa områden, i enlighet med reglerna från Fedoras teknikstyrningskommitté (FESCo) respektive Mindshare-kommittén.

Diversity, Equity, & Inclusion (DEI) Advisor

The Fedora Diversity, Equity, & Inclusion (DEI) Advisor is a liaison between the Fedora Council and the Fedora Community on topics and issues related to diversity and inclusion in Fedora. The DEI Advisor works with Fedora Council leadership to represent perspectives and voices of the Fedora Community in decision-making and project discussions. Additionally, they also lead initiatives to assess and promote equality and inclusion in close collaboration with the Fedora DEI Team.

This position is appointed by members of the Fedora DEI Team, with the approval of the Council.

Elected Representatives

De valda positionerna täcker alla Fedoras underprojekt som inte är under teknik- eller mindshare-baneren, och gemenskapen i stort. Ett specifikt ansvar är att vara en röst för individuella medarbetare i Fedoraprojektet. Varje representant kommer också arbeta för specifika mål som hon eller han tar med till rådet och som uppmärksammas under valprocessen.

Val hålls två gånger per år, i samband med den gemensama Fedoravalcykeln. En plast väljs vid varje val, och varje position har en mandatperiod på två val (ungefär ett år). Ingen person som för närvarande har en annan position inom rådet kan väljas. Om en position blir vakant kommer rådet arrangera med en tillfällig ersättare.

Utsedda ledarskapspositioner

Fedoraprojektets ledare

Fedoraprojektets ledare tjänstgör som ordförande för rådet, organiserar diskussionsagendor, tar upp ärenden till behandling, och främjar till konsensusprocessen. Han eller hon är ansvarig för framgången inom alla delar av projektet, men är inte en despot, upplyst eller inte. FPL tjänstgör ofta som det synliga ansiktet och kollektiva rösten för projektet, och har en motsvarande skyldighet att lyssna på, förstå och rättvist representera de kollektiva synpunkterna och behoven hos projektmedarbetare och -intressenter.

Fedoraprojektets ledare är anställd av Red Hat på förslag och godkännande från rådet.

Fedora Community Architect

The Fedora Community Architect (FCA) works to grow the Fedora user and developer communities, and to make Red Hat / Fedora interactions even more transparent and positive. The Fedora community budget comes to us through the Red Hat Open Source Program Office, and this position facilitates decision-making on how to best focus that to meet our collective objectives.

Fedoras programchef

FPgM koordinerar planeringen och schemaläggningen av Fedorautgåvor, och följer upp ändringar och funktioner under utvecklings- och testningscyklerna. Han eller hon hjälper också till med att skapa, underhålla förverkliga formella, repeterbara Fedoraprocesser. Dessutom tjänstgör FPgM som journalförare och sekreterare vid Fedorarådets möten.

Denna plats finansieras och anställs av Red Hat, med godkännande från rådet.

Avslutning

Möten

The Fedora Council is not driven by meetings or by tickets, but does hold regular public meetings (via a chat system or video call). The Council discusses current issues, clear through anything outstanding which can be quickly resolved, and to ensure that nothing urgent is left pending. All members are expected to regularly communicate what is going on in their area, through blog posts or other public updates.

The Council holds a multi-day, face-to-face meeting annually. All members should strive to attend in person (travel funding is available). We also often meet for a day before or after other significant Fedora-related conferences (Flock, DevConf.cz). These meetings are not public, but minutes and summary documents will be provided.

Additionally, the Fedora Project Leader will set aside regular times to meet with the community. Attendance is not mandatory for all Council members but is encouraged.

Öppenhet

The general policy of the Fedora Council is to default to open. Most meetings are held in public channels, and open to all Fedora users and contributors. Discussion is held in a public forum open to all, and formal decisions will be recorded in a public ticket tracking system.

Occasionally, when personal, private, or sensitive issues need to be discussed, a video call might be used. A private mailing list and ticket tracking instance also exist for these situations, but will also only be used when dealing with these uncommon issues.

Tidsåtagande

Att tjänstgöra i Fedorarådet är ett signifikant åtagande i tid och energi. Arbetsbelastningen för de olika rollerna kommer variera, men var och en kommer kräva ett antal timmar varje vecka och i de flesta fall, ju mer, dess bättre kan rådsmedlemmen göra jobbet fullt ut.

Vi förstår att de flesta medlemmar av Fedoragemenskapen har inte lyxen av att kunna arbeta för Fedora på heltid eller som en del av en avlönad tjänst. Tidsåtagandet som krävs för dessa roller kommer helt enkelt från vad som krävs för att leda ett stort projekt som Fedora, och är inte avsett som en artificiell gräns för vem som kan delta. Vi vet att det kan vara en praktisk begränsning, och av det skälet är rådet ansvarigt för att ta emot, erkänna, vara tillgänglig för och på ett meningsfullt sätt belöna bidraget från medarbetare som erbjuder sin individuella tid.

Ledningsfilosofi

För att främja fri programvara behöver vi tillhandahålla en uthållig integration av fri programvara utan genvägar. Genom att tillhandahålla ett positivt första intryck före och under installationen och verklig användning stödjer vi Fedoras rykte som en ledande och pålitlig produkt som lockar framtida användare och medarbetare. För att tillhandahålla den integrationen och upplevelsen måste vi ha en klar uppsättning av prioriteringar för att hjälpa alla medarbetare att besluta hur man skall allokera resurser och lösa konflikter. Dessa prioriteringar är inte avsedda att vara uteslutande, eller att hindra medarbetare från att arbeta med de delar av Fedora som har betydelse för dem.

Dessa prioriteter kommer ibland uppvisa gap där medarbetare behöver ytterligare assistans, och låta dem att hitta den både inom gemenskapen och genom att introducera ytterligare medarbetare för att hjälpa till, exklusivt inom sitt intresseområde om så önskas. När vi inriktar vårt fokus på vissa områden måste vi dock erbjuda möjligheter för alla medarbetare att utforska inom ramverket och våra kärnvärden utan att hindra framsteg.

Historisk notering

Den tidigare ledningsstrukturen (Fedorastyrelsen) hade fem medlemmar direkt utsedda av Red Hat och fem valda av allmänheten. Den nuvarande strukturen är mer komplicerad men har en mycket större proportion av medlemmar som är utsedda av gemenskapen genom val eller förtjänst. I den tidigare styrelsestrukturen hade Fedoraprojektets ledare en speciell vetomakt; i den nuvarande modellen kan alla röstande medlemmar blockera på ärenden, med ett giltigt skäl. FPL:en har inte något speciellt veto, men har en begränsad makt att ”lösa upp” saker om konsensus verkligen inte kan nås och ett beslut måste fattas.

Uppteckning över tidigare medlemmar

Tidigare medlemmar i Fedorarådet, tillsammans med medlemmar i den tidigare Fedorastyrelsen, är dokumenterade på sidan Historik över rådsmedlemmar.

Dikumenthistorik

Detta dokument godkändes av Fedoras projektstyrelse den 8 okt 2014 och gäller från 26 nov 2014. Alla övriga viktiga förändringar kommer att noteras här; smärre ändringar (mindre formuleringar eller formateringar etc., utan påverkan på betydelsen) går att hitta i git-förrådet för rådsdokument.

2023-05-04: Rename Fedora Community Action and Impact Coordinator to Fedora Community Architect

2023-04-28: Equalize the auxiliary positions based on ticket #447

2023-02-07: Change name of Objectives to Community Initiatives. See Community Initiatives History & Future.

2023-02-02: Update Diversity & Inclusion Team Representative to DEI Advisor, remove auxiliary status and designate as a full voting member.

2017-11-15: Uppdatera mångfaldsrådgivaren till mångfalds- & inkluderingsgruppens representant

2017-10-20: Flytta den aktuella medlemslistan och kontaktinformationen till separata dokument.

2017-04-05: Bytte ”uppsökande” (”outreach”) till mindshare. (ärende)

2014-11-26: Ursprungligt godkännande av Fedoraprojektets styrelse (ärende)