Fedora Konseyi Tüzüğü

council logo 500px

Fedora Konseyi, en üst seviyedeki topluluk liderlik ve yönetim organımızdır. Fedora Projesinin bir bütün olarak idaresinden sorumludur ve Fedora Topluluğunun sağlamlığını ve büyümesini desteklemektedir.

Konsey, projenin farklı alanlarından temsilcilerden, Red Hat tarafından atanan rollerden ve orta vadeli proje hedeflerine bağlı değişken sayıda koltuktan oluşmaktadır. Kararlar, güç dengesinden ziyade düşünceleri söylemeye odaklı, müşterek çözümler bulmak ve sorunları ele almak için ortak bir takım olarak birlikte çalıştığımız bir fikir birliği süreci ile alınmaktadır.

Konsey nihayetinde bir bütün olarak Fedora Projesine karşı mesuldür ve gerektiğinde diğer Fedora yönetim organlarına ve takımlarına tavsiye ve gözetim sağlamaktan sorumludur.

Sorumluluklar

Konsey, Fedora için çeşitli takımlar ve alt projeler arasında liderlik ve koordinasyon gerektiren stratejik öneme sahip konulardan sorumludur.

Başlıca rolü, Fedora topluluğunun kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemek ve projenin bunları en iyi şekilde gerçekleştirmesini organize etmek ve mümkün kılmaktır. Bu, tüm Fedora topluluğu ile şeffaf ve herkese açık tartışmalar vasıtasıyla istişare edilerek gerçekleştirilmiştir.

Konsey, Fedora Elçileri, Fedora tarafından yönetilen etkinlikler ve projenin hedeflerini ilerleten diğer faaliyetler dahil olmak üzere Fedora girişimlerini desteklemek için tahsis edilmiş yıllık bir bütçe oluşturmak için sponsorlarımızla birlikte çalışarak Fedora’nın mali kaynaklarını yönetir.

Konsey ayrıca, Fedora ticari markalarının kullanımına ilişkin konularda karar verir, proje politikalarıyla ilgili şikayetlerde hakemlik yapılmasından ve diğer komitelerden veya alt gruplardan kaynaklanan ihtilafların giderilmesinden sorumludur ve Fedora Projesinin veya sponsor(lar)ının çıkarlarını korumak için araştırma ve tartışma gerektiren hassas hukuki veya kişisel sorunları ele alabilir.

Karar Verme

Fikir birliğine dayalı karar alma şunları amaçlar:

  • Anlaşma Arayışı: Fikir birliğine dayalı bir karar alma süreci, herkesin ihtiyaç duyduğu şeyi almasına yardımcı olmaya çalışır.

  • İş birliğine dayalı: Katılımcılar ortak bir teklife katkıda bulunur ve bunu tüm grup üyelerinin kaygılarını mümkün olduğunca karşılayan bir karara dönüştürürler.

  • Kooperatif: Etkili bir fikir birliği sürecine katılanlar, kişisel tercihler için rekabet etmek yerine, grup ve tüm üyeleri için mümkün olan en iyi karara ulaşmak için çaba göstermelidir.

  • Eşitlikçi: Bir fikir birliğine dayalı karar organının tüm üyeleri, sürece mümkün olduğunca eşit girdi sağlamalıdır. Tüm üyeler öneri sunma ve iyileştirme fırsatına sahiptir.

  • Kapsayıcı: Fikir birliğine dayalı karar alma sürecine mümkün olduğunca çok sayıda paydaş dahil edilmelidir.

  • Katılımcı: Fikir birliği süreci, tüm karar vericilerin girdi ve katılımını aktif olarak talep etmelidir.

Birçok temel karar, belirli bir süre içerisinde geçerli itirazlar alınmadığı sürece genel rızanın olduğunun varsayıldığı “tembel onay” olarak bilinen bir süreçle verilir — genelde üç ile yedi gün arasıdır, yine de zaman dilimi her zaman belirtilmeli ve eylemin etkisiyle orantılı olmalıdır. Bu süreç, kısa vadeli sonuçları olan ve kolayca geri alınabilen kararlar için kullanılır. Herhangi bir proje üyesi, sürenin uzatılmasını veya kararın tam bir uzlaşma gerektirmek üzere yükseltilmesini isteyebilir.

Daha önemli kararlar tam bir fikir birliği süreci ile alınır. Bu kararların geçmesi için üç olumlu oy (+3) alması ve hiç olumsuz oy (-1) almaması gereklidir. Olumsuz bir oy işlemi hemen durdurur ve tartışma gerektirir. Bu nedenle, geçerli kalması için, olumsuz oyların teklifle ilgili belirli kaygılarla desteklenmesi ve teklifin kabul edilebilir hale getirilmesi için nelerin değiştirilebileceğinin önerileri ile desteklenmesi gerekir. “0” oyu, bazen taraf tutma isteğinin olmadığı bir anlaşmazlığı belirtmek için kullanılır; bu duruma da bir açıklama eşlik etmelidir.

Bu model, özgür yazılımın geliştirilmesinin çıkarlarına hizmet etmek için kabul edilebilir bir fikir birliği bulma çağrısında bulunan, Fedora’nın “Arkadaşlar” temeline uymaktadır. Bu işe yarıyor, çünkü aynı fikirde olmadığımızda bile birbirimize karşılıklı saygı duyduğumuz bir toplulukta birlikte çalışıyoruz.

Genel olarak, Konsey herkese açık bir tartışma ortamında iş yapar ve herhangi bir Fedora proje üyesi olumsuz veya olumlu oy kullanabilir. Bu şekilde dile getirilen endişeleri ciddi bir şekilde dikkate almak Konsey’in görevidir, ancak nihai sonuçta yalnızca Konsey üyelerinin oyları bağlayıcıdır.

Fikir birliğine varılamadığında Konsey, Fedora Proje Liderinden çözüm için bir karar vermesini isteyebilir. Olumsuz oylara yol açan konular üstün olduğunda ve tüm Konsey üyeleri Konseyin çıkmazda olduğu konusunda hemfikir olduğunda veya anlaşmazlığın on dört gün sonra çözülmemesi ve Konsey üyelerinin basit çoğunluğunun talep lehine olması durumunda böyle bir talep yapılabilir.

Oluşum

Community Initiative Leads

On an ongoing basis, including sessions at Flock and in public online meetings, the Council will identify two to four key Community Initiatives with a timeframe of approximately eighteen months, and appoint Community Initiative Leads for each goal. These will serve as Council members.

Each Community Initiative will be documented with measurable goals, and the Community Initiative Lead is responsible for coordinating efforts to reach those goals, evaluating and reporting on progress, and working regularly with all relevant groups in Fedora to ensure that progress is made.

Temsilciler

The Council also includes five representative seats, an Engineering Representative, a Mindshare Representative, a DEI Advisor and two Elected Representatives.

Engineering & Mindshare Representatives

“Mühendislik” ve “Mindshare”, Fedora’daki kabaca iki ana faaliyet alanını kapsayan geniş alanlardır. Mühendislik, Fedora işletim sisteminin ve bununla ilgili altyapının oluşturulması ve yayınlanması ile ilgili teknik çalışmalardır. Mindshare, pazarlama, tasarım ve Fedora Elçileri’ni — genel olarak dağıtımın yayın döngüsünün üzerinde çalışılan konu değil de bir yakıt kaynağı olarak hizmet verdiği, büyük ölçüde Fedora ile dünya arasında gerçekleşen aktiviteleri içermektedir.

Mühendislik ve mindshare temsilcilerinin sorumluluğu, alanlarını toplu olarak temsil etmektir, Fedora’nın bazı alt grupları tarafından oylanan bireysel bir ses olmak değil. Bunlar, Fedora Mühendislik Yönlendirme Komitesi (FESCo) ve Mindshare Komitesi kurallarına göre bu alanlarda çalışan katılımcılar tarafından seçilirler.

Diversity, Equity, & Inclusion (DEI) Advisor

The Fedora Diversity, Equity, & Inclusion (DEI) Advisor is a liaison between the Fedora Council and the Fedora Community on topics and issues related to diversity and inclusion in Fedora. The DEI Advisor works with Fedora Council leadership to represent perspectives and voices of the Fedora Community in decision-making and project discussions. Additionally, they also lead initiatives to assess and promote equality and inclusion in close collaboration with the Fedora DEI Team.

This position is appointed by members of the Fedora DEI Team, with the approval of the Council.

Elected Representatives

Seçilen pozisyonlar, mühendislik ya da mindshare başlığı altında olmayan tüm Fedora alt projelerini ve genel olarak topluluğu kapsar. Özel bir sorumluluk olarak, bireysel katkıda bulunanların sesini Fedora projesine yansıtırlar. Her temsilci, seçim sürecinde vurgulandığı gibi Konseye getirdiği belirli hedefler üzerinde de çalışacaktır.

Seçimler, ortak Fedora seçim döngüsü ile uyumlu olarak yılda iki kez yapılır. Her seçimde bir koltuk seçilir ve her bir pozisyonun iki seçim (yaklaşık bir yıl) dönemi vardır. Halen başka bir Konsey sandalyesine sahip olan bir kişi seçilemez. Bir koltuk boşalırsa, Konsey geçici olarak bir vekil belirleyecektir.

Atanmış Liderlik Pozisyonları

Fedora Projesi Lideri

Fedora Projesi Lideri Konsey başkanı olarak görev yapar, tartışma gündemlerini düzenler, sorunları masaya getirir ve fikir birliği sürecine yardımcı olur. Projenin tüm alanlarında başarılı olmak için sorumludur, ancak bir diktatör değildir, yardımsever veya başka türlü. FPL genellikle projenin kamusal yüzü ve ortak sesi olarak hizmet eder ve proje katılımcılarının ve paydaşlarının ortak görüşlerini ve ihtiyaçlarını dinlemek, anlamak ve adil bir şekilde temsil etmek için buna karşılık gelen bir görevi vardır.

Fedora Proje Lideri, Konsey’in tavsiyesi ve izniyle Red Hat tarafından işe alınır.

Fedora Community Architect

The Fedora Community Architect (FCA) works to grow the Fedora user and developer communities, and to make Red Hat / Fedora interactions even more transparent and positive. The Fedora community budget comes to us through the Red Hat Open Source Program Office, and this position facilitates decision-making on how to best focus that to meet our collective objectives.

Fedora Program Yöneticisi

FPgM, Fedora sürümlerinin planlanmasını ve zamanlamasını koordine eder, geliştirme ve test döngüsü boyunca değişiklikleri ve özellikleri takip eder. Ayrıca, resmi, tekrarlanabilir Fedora süreçlerinin oluşturulması, bakımı ve yürütülmesine de yardımcı olur. Ek olarak, FPgM, Fedora Konseyi Toplantıları için kayıt sorumlusu ve sekreter olarak da hizmet vermektedir.

Bu pozisyon, Konseyin onayı ile Red Hat tarafından finanse edilmekte ve işe alınmaktadır.

Final

Toplantılar

The Fedora Council is not driven by meetings or by tickets, but does hold regular public meetings (via a chat system or video call). The Council discusses current issues, clear through anything outstanding which can be quickly resolved, and to ensure that nothing urgent is left pending. All members are expected to regularly communicate what is going on in their area, through blog posts or other public updates.

The Council holds a multi-day, face-to-face meeting annually. All members should strive to attend in person (travel funding is available). We also often meet for a day before or after other significant Fedora-related conferences (Flock, DevConf.cz). These meetings are not public, but minutes and summary documents will be provided.

Additionally, the Fedora Project Leader will set aside regular times to meet with the community. Attendance is not mandatory for all Council members but is encouraged.

Şeffaflık

The general policy of the Fedora Council is to default to open. Most meetings are held in public channels, and open to all Fedora users and contributors. Discussion is held in a public forum open to all, and formal decisions will be recorded in a public ticket tracking system.

Occasionally, when personal, private, or sensitive issues need to be discussed, a video call might be used. A private mailing list and ticket tracking instance also exist for these situations, but will also only be used when dealing with these uncommon issues.

Zaman Taahhüdü

Fedora Konseyine hizmet etmek, önemli bir zaman ve enerji taahhüdüdür. Çeşitli roller için iş yükü değişecektir, ancak her biri haftada birkaç saat gerektirecektir ve çoğu durumda daha fazlası, bir Konsey üyesinin işi tam olarak yapmasına iyi yönde etki edecektir.

Fedora topluluğu üyelerinin çoğunun, Fedora’da tam zamanlı veya ücretli bir pozisyonda çalışma lüksünün olmadığını biliyoruz. Bu roller için gereken zaman taahhüdü, Fedora gibi büyük bir projeye liderlik etmek için gereken şeyden kaynaklanmakta ve kimin katılabileceği konusunda yapay bir sınır olarak tasarlanmamaktadır. Bunun pragmatik bir sınır olabileceğini biliyoruz ve bu nedenle Konsey, bireysel zamanlarını sunan katkıda bulunanların girdilerini almak, kabul etmek, bunlara cevap vermek ve anlamlı bir şekilde ödüllendirmek için ekstra çaba göstermekten sorumludur.

Yönetim Felsefesi

Özgür yazılımı geliştirmek için, köşelerini kesmeden sürdürülebilir bir özgür yazılım bütünleşmesi sağlamamız gerekmektedir. Kurulumdan önce ve kurulum sırasında ve gerçek kullanım aşamasında olumlu bir ilk izlenim sunarak, Fedora’nın gelecekteki kullanıcıları ve katkıda bulunanları çeken lider ve güvenilir bir ürün olarak itibarını destekliyoruz. Bu bütünleşme ve deneyimi sağlamak için, tüm katılımcıların kaynakları nasıl tahsis edeceğine ve çatışmaları nasıl çözeceğine karar vermesine yardımcı olacak açık bir öncelikler grubuna sahip olmamız gerekmektedir. Bu öncelikler ayrıcalıklı olmak veya katkıda bulunanların Fedora’nın kendileri için önemli olan kısımları üzerinde çalışmasını engellemek anlamına gelmemektedir.

Bu öncelikler bazen, katkıda bulunanların ek yardıma ihtiyaç duyduğu boşlukları ortaya çıkaracak ve bu yardımı hem toplum içinde aramalarına hem de, eğer istenirse, yalnızca kendi özel ilgi alanlarında yardımcı olmak için ek katkıda bulunanlar getirmelerine izin verecektir. Bazı alanlardaki odak noktamızı daraltırken, yine de tüm katılımcılara temel değerler çerçevesinde ve ilerlemeye engel olmadan araştırma yapma imkanı sağlamalıyız.

Tarihsel Not

Önceki yönetim yapısının (Fedora Kurulu) doğrudan Red Hat tarafından atanan beş üyesi ve genel olarak seçilen beş üyesi vardı. Mevcut yapı daha karmaşıktır, ancak topluluk tarafından seçim ya da liyakatle seçilen üyelerin çok daha büyük bir oranı vardır. Önceki kurul yapısında, Fedora Projesi liderinin veto yetkisi vardı; mevcut modelde, tüm oy kullanan üyeler geçerli bir sebeple konuları engelleyebilir. FPL’nin özel bir veto hakkı yoktur, ancak fikir birliğine ulaşılamaması ve bir karar verilmesi gerekiyorsa, sorunları “çözmek” için sınırlı bir yetkisi vardır.

Eski Üyelerin Kaydı

Önceki Fedora Kurulu üyelikleriyle birlikte Fedora Konseyi’ne eski üyelikler, Konsey Üyeliği Tarihi sayfasında belgelenmiştir.

Belge Geçmişi

Bu tüzük, Fedora Proje Kurulu tarafından 9 Ekim, 2014 tarihinde onaylandı ve 26 Kasım 2014 itibariyle yürürlüktedir. Diğer önemli değişiklikler burada belirtilecektir; daha küçük değişiklikler (anlam üzerinde herhangi bir etkisi olmadan küçük sözcük değişiklikleri veya biçimlendirme, vb.) Konsey belgeleri için git deposunda bulunabilir.

2023-05-04: Rename Fedora Community Action and Impact Coordinator to Fedora Community Architect

2023-04-28: Equalize the auxiliary positions based on ticket #447

2023-02-07: Change name of Objectives to Community Initiatives. See Community Initiatives History & Future.

2023-02-02: Update Diversity & Inclusion Team Representative to DEI Advisor, remove auxiliary status and designate as a full voting member.

2017-11-15: Çeşitlilik Danışmanını Çeşitlilik & Kapsayıcılık Takımı Temsilcisi olarak güncelle

2017-10-20: Mevcut üyelik listesini ve iletişim bilgilerini ayrı belgelere taşı.

2017-04-05: “Outreach” Mindshare olarak değiştirildi. (bilet)

2014-11-26: Fedora Projesi Kurulu tarafından ilk onaylama (bilet)