Fedora Ledarskap

Fedoraprojektet leds av medarbetare från hela gemenskapen. Fedoras olika funktionella områden vid olika tidpunkter utvecklar, bygger eller monterar ner sina egna formella (eller informella!) ledarskap över tiden. Eftersom Fedora är ett projekt för öppen källkod uppmuntrar vi nya medarbetare att identifiera problem, hitta lösningar, och samarbeta med andra medlemmar för att uppnå resultat. Vår gemenskap hittar och auktoriserar duktiga ledare bland varandra.

Fedoraprojektet strävar efter att ha ett tunt lager av styrning som gör beslut möjliga utan någon överdriven fördröjning.

Följande är aktuella exempel på ledargrupper i Fedora.

Fedorarådet

council badge

Fedorarådet är det översta organet för styrning och ledning inom Fedora, och det består av utsedda och valda medlemmar från hela Fedoragemenskapen. Detaljer om rådet såsom storlek, sammansättning och planering av skiften finns i Fedorarådets stadga.

Fedoras projektledare (eller ”FPL”) tjänstgör som ordförande för rådet.

Fedoras teknikstyrningskommitté

Fedoras teknikstyrningskommitté (vanligen känd som ”FESCo”) är ett organ valt av gemenskapen som har fått rätten av rådet att hantera tekniska funktioner i Fedoradistributionen och specifik implementation av policyer i Fedoraprojektet. Du kan hitta mer information om FESCo, dess medlemmar och dess policyer på FESCo sektion.

Fedoras mindshare-kommitté

[Mindshare-kommittén representerar ledarskap för tillväxt och stöd av gemenskaperna av användare och medarbetare.

Andra grupper

Listan ovan är inte en fullständig lista över varje grupp av auktoriserade gemenskapsmedlemmar. Andra grupper styr också specifika delar av Fedora, och har fått rätttigheter av stödjs av de relevanta grupperna. Listan ovan visar de tre ledarskapsgrupper som oftast arbetar med ärenden om policy och praktik som påverkar stora delar av Fedora-projektet.

Gemenskapsmedlemmar uppmuntras alltid att engagera sig i ledningen av Fedora på sätt som är viktiga för dem, samtidigt som man minimerar den projektvida belastningen och styrningen.

Arbetsgrupper

Fedora-https://fedoraproject.org/wiki/Editions[utgåvor] — för närvarande, Atomic, Server och Workstation, — och ibland leds Fedoraprojektets mål av arbetsgrupper (Working Groups). Dessa grupper är antingen oberoende underkommittéer till FESCo, Mindshare eller rådet. De har formella medlemskap och beslutsprocesser, men i allmänhet är medlemskapet avsett att inkludera aktiva medarbetare och beslutsprocessen avspelgar det. En plats i själva arbetsgruppen krävs inte alls för att delta på ett meningsfullt sätt i arbetet med utgåvor eller mål.

Underprojekt

Underprojekt är långlivade större arbetsområden under det övergripande Fedoraparaplyt. Varje underprojekt har sin egen styrning.

Särskilda intressegrupper

Specialintressegrupper, eller "SIG:er", är mycket mindre formella. Processen för att skapa en SIG har ingen byråkrati. Olika SIG:er har olika struktur; några använder formaliserad röstning och andra gör inte det. Några SIG:er kan så småningom bli underprojekt; för andra är det lättviktiga ramverket perkfekt.